​Werknemersorganisaties

De middelen uit deze regeling worden aangewend voor:

  • bevordering van de kwaliteit, organisatie en uitvoering van de vak- en beroepsopleidingen in de Grafimediabranche en vakvoorlichting;
  • het bevorderen van de opleiding, bij- en nascholing van werknemers in de Grafimediabranche;
  • deelname in paritaire organen, waarin de samenwerking in het belang van de bedrijfstak tot uitdrukking komt, te weten de ROGB, opleidings- en andere instanties;
  • het (deels) bekostigen van activiteiten van werknemers die voortvloeien uit de in de Grafimedia cao opgenomen overlegmogelijkheden op ondernemingsniveau;
  • het bevorderen van de bescherming van de gezondheid en veiligheid en van goede arbeidsomstandigheden in de Grafimediabranche;
  • het bevorderen van kennis bij werknemers, alsmede het bevorderen van ontwikkelingen in bedrijven, over sectorrelevante onderwerpen op het terrein van arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, beroepsonderwijs en scholing, arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid, sociale zekerheid (w.o. preventie, re-integratie, werkgelegenheidsprojecten). Hieronder valt ook het geven van voorlichting, onder meer middels brochures, publicaties, bijeenkomsten, via helpdesks en internet;
  • vergoedingen aan officieel door de vakvereniging aangewezen onbezoldigde functionarissen, die taken uitoefenen krachtens de statuten of reglementen van de vakvereniging;
  • internationale vakbondsactiviteiten.

De informatie op deze website is een verkorte vereenvoudigde uitleg van het reglement. Het reglement is leidend. Het hierbij behorende reglement vindt u hier.