Privacy- en cookieverklaring

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de grafimediabranche (ASF) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Hierbij houdt zij zich aan toepasselijke wet- en regelgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat regels voor de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens.

ASF respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van ASF. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat voortdurend gepubliceerd op onze website. 

Welke persoonsgegevens worden door ASF verwerkt?

ASF verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

 • Normale persoonsgegevens zoals voorletters en achternaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals geslacht, burgerservicenummer, burgerlijke staat, verschillende financiële gegevens (zoals IBAN-nummer) en salarisgegevens;
 • Medische gegevens;
 • Deelnemerschap;
 • Dienstverbandgegevens.

Voor welke doeleinden verwerkt ASF uw persoonsgegevens?

ASF verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Ten eerste voor het uitvoeren van diverse regelingen:

 • Twee gezondheidsregelingen: ASF Gezondheidszorg en ASF De Grafische Gezondheid;
 • De Van werk naar Werk regeling;
 • De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).

Ten tweede voor vergoedingen met betrekking tot:

 • Arbeidsmarkt en Opleidingen voor het Zeefdruk- en Signbedrijf;
 • Arbeidsmarkt en Opleidingen voor de grafimediabranche;
 • Sectorfonds Reprografie.

Op welke rechtsgronden baseert ASF de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het rechtmatige gebruik van persoonsgegevens door ASF vloeit voort uit de binding van de werkgever en zijn werknemers aan de cao voor de grafimedia met daaraan verbonden de statuten en reglementen van ASF. Voor ASF-regelingen, waarbij vrijwillige aansluiting mogelijk is, vloeit de binding voort uit deze vrijwillige aansluiting.

Van wie ontvangt ASF uw persoonsgegevens?

ASF ontvangt uw persoonsgegevens van uzelf. Afhankelijk van uw situatie, ontvangt ASF daarnaast van de volgende partijen uw persoonsgegevens:

 • Huidige en voormalige werkgever(s);
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Met wie deelt ASF uw persoonsgegevens?

Indien de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van bovenstaande doeleinden, stelt ASF uw persoonsgegevens aan deze derden ter beschikking onder de door ASF opgestelde voorwaarden en in overeenstemming met de AVG.

Partijen waarmee uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • PGB Pensioendiensten;
 • Partijen die ondersteunen in de communicatie naar deelnemers, bijvoorbeeld door het verzorgen van (grote) postverzendingen.

ASF geeft uw persoonsgegevens niet door aan internationale organisaties en/of derde landen gevestigd buitende Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaart ASF uw persoonsgegevens?

ASF bewaart persoonsgegevens in relatie tot de aanvraag en de volledige afhandeling van vergoedingen volgens de desbetreffende regelingen, niet langer dan de minimale termijn die vanuit fiscaal oogpunt vereist is: 7 jaar. Gegevens die relevant zijn voor het beoordelen van toekomstige aanvragen worden bewaard zolang een deelnemer, diens partner, kinderen, of diens nabestaanden nog voor vergoedingen in aanmerking kunnen komen. Voor gegevens die daarvoor niet relevant zijn, geldt de hiervoor genoemde maximumtermijn van
7 jaar.

Hoe beveiligt ASF uw persoonsgegevens?

ASF gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. ASF neemt voortdurend passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen.

Welke rechten heeft u onder de AVG?

De AVG kent verschillende rechten aan u toe met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage van persoonsgegevens
  u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • recht op rectificatie van persoonsgegevens
  u heeft het recht om uw onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • recht op gegevenswissing
  in specifieke situaties heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking
  in specifieke situaties heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te latenstoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  in specifieke situaties heeft u het recht om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat te verkrijgen en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.
 • recht van bezwaar
  in specifieke situaties heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te latenstoppen.

Indien u een beroep wil doen op uw rechten onder de AVG, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar ks.asf@grafimediafondsen.nl of door een brief te sturen naar ASF, Postbus 2311, 1180 EH Amstelveen. ASF zal binnen de gestelde wettelijke termijn van 4 weken reageren op uw verzoek betreffende uw rechten onder de AVG.

Kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien u van mening bent dat ASF uw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

ASF heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Uw eerste contactmogelijkheid voor vragen is de klantenservice via ks.asf@grafimediafondsen.nl. Indien de klantenservice uw vraag niet afdoende kan beantwoorden, kunt u contact opnemen met de FG door een e-mail te sturen naar fg@pgbpensioendiensten.nl.

De FG van ASF ziet toe op de naleving van de AVG en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze Privacy Statement is vastgesteld door het Bestuur op 8 juni 2021 en treedt direct in werking.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt meegestuurd als u een pagina op deze website bezoekt. Via uw internetbrowser (zoals Internet Explorer, Chrome en Safari) wordt de cookie op uw computer, tablet of mobiele telefoon opgeslagen. Cookies zijn onschadelijk voor uw computer, tablet of mobiele telefoon en de bestanden die daarop staan.

ASF maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en onthouden persoonlijke instellingen en voorkeuren van onze bezoekers. Daardoor functioneert de website beter bij een volgend bezoek aan de website.
 • Analytische cookies
  Via Google Analytics verzamelen we anonieme gegevens over het bezoekgedrag van deze site. Dat geeftons bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid bezoekers en op welke onderdelen wij de website kunnen verbeteren.

De gegevens die ASF via deze cookies verzamelt, zijn anoniem. De unieke internetadressen (IP-adres) van de gebruikers zijn maar deels zichtbaar voor ons en daardoor niet herleidbaar tot een persoon. In onze cookies staan geen gegevens waarmee wij de identiteit van onze bezoekers kunnen vaststellen.

De door ASF verzamelde gegevens worden alleen door ASF gebruikt en met niemand gedeeld. ASF maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.